Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği’nin COVID-19 Salgını ve
Kronik Dermatolojik Hastalıklar ile İlgili Duyurusu

Küresel bir sorun olarak karşılaştığımız koronavirüsün neden olduğu COVID-19 infeksiyonunu ciddi bir halk sağlığı sorunudur. COVID-19 hastalığı sıklıkla asemptomatik olarak geçirilmekle birlikte hassas olan topluluklarda örneğin 65 yaş üzeri kişilerde, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu, kronik akciğer hastalıkları ve diğer bazı kronik hastalığı olan kişilerde ağır seyretmekte ve malesef ölümle sonuçlanabilmektedir.

Dermatoimmunoloji ve Alerji Derneği, dermatolojik hastalıkları nedeni ile tedavi altındaki tüm hastalara hizmet veren sağlık personeli ve doktorlara; COVID-19 infeksiyonunun potansiyel zararlı etkilerine karşı uyanık ve bilinçli olmalarını ve tüm hastalarına virüsün bulaşmasının nasıl önleneceği konusunda danışmanlık yapmasını tavsiye etmektedir. Bu başlıkla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs infeksiyonundan korunma yöntemleri tüm hastalara önerilmeli ve harfiyen uyulması tembihlenmelidir. İlgili kaynakların linkleri aşağıda yer almaktadır.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.youtube.com/watch?v=3Z7MrCQHO-k&feature=emb_title

Koronavirüsün kronik deri hastalıklarını, başlıca psoriazisi (sedef hastalığı) ve bu hastalıkları nedeni ile bağışıklık sistemini baskılayan veya değiştiren tedavileri (metotreksat, siklosporin, biyolojik tedaviler; anti-TNF ajanlar; etanersept, adalimumab, infliksimab, IL-12-23 inhibitörleri; ustekinumab, IL-17 inhibitörleri sekukinumab ve iksekizumab) alan hastaları ne ölçüde etkilediği bilinmemektedir.

Şu ana kadar edinilen bilgiler ve daha önceki genel görüş ve kılavuzlardaki yaklaşımlar göz önüne alınarak COVID-19 salgını ve deri hastalıkları başlığı incelendiğinde;

  • COVID-19 hastalığı teşhisi konan hastalar için, dermatolojik hastalık tedavisinde kullanılan immünosüpresan (bağışıklık sistemini baskılayıcı) ilaçların kullanılmasını durdurulması ve hastalık tamamen iyileşene kadar ertelenmesi önerilmektedir.
  • 65 yaş üstü bireyler ve/veya kardiyovasküler hastalıklar, diyabet (şeker hastalığı), kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kanser gibi eşlik eden) durumları olan hastalarda COVID-19 hastalığının daha ciddi seyretme ihtimali bulunmaktadır.
  • Bununla birlikte, şu an itibari ile dermatolojik hastalığı nedeni ile sistemik tedaviler alan hastaların COVID-19 hastalığından nasıl etkileneceğini belirlemek için yeterli kanıt yoktur. Herhangi bir immünsüpresif tedavinin COVID-19 hastalığı bulaş riski nedeni ile kesilmesine- veya ara verilmesine yarar-risk oranı düşünülerek karar verilmesi makul gözükmektedir. Yani bu tedavileri alan dermatoloji hastalarının olgu bazında; yaşları, eşlik eden hastalıkları, hastanın COVID-19 ‘dan korunma açısından önerilere uyum durumu ve tedavi kesilmesi durumunda dermatolojik hastalığının tekrarlaması ile oluşabilecek etkiler gibi kriterler göz önüne alınarak tedavinin devam edilebilirliği dikkatle tartışılmalıdır.
  • Hastaların bu dönemde hastane başvuruları ile infeksiyon risklerinde artış riski bulunduğundan bahsedilen konularda hekimine ulaşması için uzaktan erişim-iletişim imkanlarının sağlanması önemlidir.

Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği olarak bu konudaki güncel bilgileri takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.

Sağlıkla kalın, evde kalın…
DİAD Yönetim Kurulu